Generalforsamling 

16.januar 2019 

 

Referat:

 

Klubben afholdt sin årlige generalforsamling  onsdag d.16. januar 2019 kl.11.00 i Big Bowl, Brande med deltagelse af lidt mere end halvdelen af medlemmerne.

Vi startede generalforsamlingen med at mindes vore afdøde medlemmer.

Efter at have valgt dirigent og stemmetællere aflagde formanden beretning.

Formanden rettede en tak til bestyrelsen og alle udvalg, herunder en særlig tak til Anne-Mette Hvid Jensen for arbejdet med vores hjemmeside og til Jørgen Munch for salg af lodder og amerikansk lotteri.

Formanden takkede aktivitetsudvalget for en god udflugt

til  Bunkermuseet,  Silkeborg - Træskomuseet, Gl.Ry og til slut et besøg ved den genfundne bro i Brædstrup.

 

Årets pokalvindere

blev

Annelise Jespersen og Niels Arne Nørgaard.

 

Vi vandt for 3. år i træk trekantturneringen.

Spilleudvalget kunne tilføje, at vi havde vundet 6 kampe ud af 10 i årets løb.

Årets hyggelige julefrokost blev afholdt i Big Bowl.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 

Kassereren fremlagde regnskabet.

 

Der blev stillet et enkelt spørgsmål til regnskabet,det blev  besvaret af kassereren.   Samme medlem foreslog at afskaffe udflugten, der giver underskud hvert år. Kassereren svarede,at bestyrelsen gennem mange år har givet udvalget en underskudsgaranti, så prisen på både udflugt og julefrokost kan holdes nede på et niveau, der kan fastholde medlemmernes lyst til at deltage i disse arrangementer.

Regnskabet blev derefter godkendt uden bemærkninger.

 

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Der blev valgt et nyt medlem til bestyrelsen, 2 nye suppleanter og 1 bilagskontollant. Der var genvalg til alle andre udvalg.

 

Kontingentet fortsætter uændret.

 

Eventuelt indeholdt en snak om medlemstallet, vi har mistet medlemmer og fået nye, så samlet er medlemstallet vokset med 2.

 

 

ÅRETS BOWLER

blev

ANNE- METTE HVID JENSEN

for sit store arbejde med hjemmesiden

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.40.

 

Derefter afsluttedes dagen med spisning og kaffe i Big Bowl, og salg af amerikansk lotteri. 

 

Tak til medlemmerne for at støtte vores salg af lodder på denne dag og året igennem.

 

Tak til vore sponsorer for deres støtte.

 

Medlemmerne kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen på vores opslagstavle.

 

 

 

 Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

Brande Seniorbowling har afholdt

 

Generalforsamling

 

onsdag den 17. januar 2018

kl.11.00

i Big Bowl center

 

Referat: 

 

Klubben afholdt sin årlige generalforsamling med deltagelse af lidt over halvdelen af medlemmerne.

 

Vi startede generalforsamlingen med at mindes vore afdøde medlemmer. 

Efter at have valgt dirigent og stemmetællere aflagde formanden beretning.

 

Formanden rettede en tak til alle udvalg og bestyrelsen, herunder en særlig tak til Anne-Mette Jensen for arbejdet med vores hjemmeside og til Jørgen Munch med salg af lodder og amerikansk lotteri. Han omtalte, at Åbent Hus i marts gav 2 nye medlemmer. Derudover omtalte han de vellykkede kampe, vi har haft i årets løb med andre klubber og os selv, og nævnte, at vi hjemtog vandrepokalen ved trekantturneringen. Vi havde en vellykket udflugt til Hjerl Hede og en hyggelg jule/jubilæumsfrokost 2017 på Hotel Dalgas. Klubben fejrede nemlig 25 års jubilæum ved julefrokosten.

I den anledning blev

Egon Nielsen

udnævnt til Æresmedlem.

 

Egon Nielsen har været medlem siden klubbens start på nær et par måneder. Egon fortalte om klubbens historie.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 

Kassereren fremlagde regnskabet.

Der blev stillet spørgsmål fra et par medlemmer. Efter forklaringen fra kassereren blev regnskabet godkendt uden  bemærkninger.

 

Der var indkommet 2 forslag.

 

Det ene blev behandlet på generalforsamlingen. Det andet var uden afsender og blev derfor ikke fremlagt.

 

Der var indkommet forslag om årets bowler. Bestyrelsen havde udvalgt det medlem, der havde fået flest stemmer.

 

Årets Bowler blev

Ellen Pedersen

 

Der var genvalg til bestyrelsen, suppleanter og bilagskontrollanter.

Spilleudvalget fik 2 nye medlemmer, da de to tidligere ikke ønskede genvalg.

Aktivitetsudvalget fik et nyt medlem tilført.

Det lykkedes ikke at få tilført sponsorudvalget nye medlemmer, så det varetages igen i år af formanden.

 

Kontingentet fortsætter uændret.

 

Der var lidt snak under punktet eventuelt. Bestyrelsen tager alle forslagene til efterretning. Næstformanden tog ordet og udtrykte, at det med medlemstallet var svært, også for alle andre foreninger, men vi har en GOD FORENING- og det skal det skal blive ved at være.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamling kl. 11.55.

 

Derefter afsluttedes dagen med spisning og kaffe. Der blev serveret en genstand pga. foreningens jubilæum.

 

Tak til medlemmerne for at støtte vores salg af lodder på denne dag og hele året igennem.

 

Medlemmerne kan læse et fyldigt referat fra generalsorsamlingen på vores opslagstavle.

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2017

 

Klubben afholdt sin årlige generalforsamling d. 18. januar 2017 i Big Bowl i Brande med deltagelse af ca. halvdelen af medlemmerne.

 

Vi startede generalforsamlingen med at mindes vort mangeårige medlem Kresta Emborg ,der døde i foråret.

 

Efter at have valgt dirigent og stemmetællere aflagde næstformanden beretning i formandens fravær.

 

Næstformanden rettede en tak til alle udvalg og bestyrelsen. Derudover omtalte han de vellykkede kampe , vi har haft i årets løb mellem andre klubber og os selv, en vellykket udflugt og en hyggelig julefrokost i 2016.   Næstformandens beretning blev godtkendt uden bemærkninger.

 

Kassereren fremlagde rengskabet, som blev godtkendt uden bemærkninger

 

Der var indkommet 2 forslag, som begge blev behandlet på generalforsamlingen.

 

Bestyrelse skulle have et nyt medlem,fordi formanden er fraflyttet området. Der var forslag af 2 medlemmer. Efter skriftlig afstemning blev John Clausen valgt. Der var genvalg til Kurt Kristensen og Niels Arne Nørgaard.

 

Der var genvalg til Kirsten Boldt som supleant. Nyvalgt blev Johannes Emborg og Arne Olsen. Inge Bloch Andersen og Bent Andersen ønskede ikke genvalg

 

Der var genvalg til  de andre udvalg. Det lykkedes heller ikke denne gang at få medlemmer i sponsorudvalget og aktivitetsudvalget. Bestyrelse varetager selv disse poster.

 

Hjemmesidens redaktør er udmeldt af klubben, så hjemmesiden overtages igen af Anne-Mette Hvid Jensen. Tak til Finn Eriksen for arbejdet med hjemmesiden.

 

Kontingentet fortsætter uændret.

 

Der var en livlig snak under punktet eventuelt. Bestyrelsen tager alle forslag til efterretning. Vi har et år foran os, hvor vi gerne vil fejre vort 25 års jubilæum.

 

Årets Bowler 2016

blev

ELLEN NIELSEN

 

Ellen Nielsen er en trofast bowler. Til trods for at  hun har været igennem flere sygdomsforløb er hun altid kommet tilbage med godt humør og  er altid et glad og venligt menneske. Derfor blev hun valgt til Åreta Bowler 2016.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 12.10. Derefter afsluttedes dagen med spisning og kaffe i BIG Bowl. Tak til medlemmerne for at støtte vores salg af lodder på denne dag og hele året igennem.

 

Medlemmer kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen på vores opslagstavle.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Generalforsamling 2016

 

Den 13. januar 2016 afholdt vi vores årlige generalforsamling i Kølkær Selskabslokaler.

Formanden rettede en speciel tak til sponsorudvalget, også spilleudvalget og aktivitetsudvalget fik en særlig tak.

Formandens beretning godkendtes uden bemærkninger.

 

Kasserens regnskab blev godkendt med enkelte bemærkninger.

 

Anna Mogensen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.

Lene Alminde blev nyvalgt til bestyrelsen.

Genvalg til Jonna Sørensen - Annemarie Munch og John Krog.

 

Johannes Emborg ønskede ikke genvalg som suppeleant.

Nyvalgt blev Bent Andersen.

Genvalg til Inge Bloch Andersen og Kirsten Boldt

 

Ingen ønskede genvalg til aktivitetsudvalget og ingen medlemmer ønskede at komme i udvalget.

Derfor er det fremover bestyrelsen der tager stilling til evt. udflugt/julefrokost.

 

Annelise Jespersen og Inge Lise Nielsen ønskede ikke genvalg til sponsorkontakt.

Nyvalgt blev Kurt Kristensen og Vagn Rasmussen.

Årets Bowler blev

Anna og Finn Mogensen

For deres indsats i aktivitetsudvalget

 

Under eventuelt kom der en del forslag om b.l.a. julefrokost,generalforsamling,egenbetaling af baneleje m/v.

Bestyrelsen tog alle forslag til efterretning og tager beslutning ud derfra.

 

Dirigenten Hugo Jensen takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl.12:00